ครอบหูลดเสียง Earmuff รุ่น Optime 105 (H10A) 3M

SKU
MMM-105H10A
฿963.00
มีสินค้า
เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของ ระบบการได้ยิน ใช้ครอบหูทัง" สองข้าง เพือ% ลด ระดับเสียงจากภายนอกที%ดังเกินมาตรฐานให้ อยู่ในระดับทีป% ลอดภัย

ลักษณะจำเพาะ
1. ด้านข้างของครอบหูทัง" 2 ข้าง มีตัวเลข 105 แสดงถึงความสามารถของครอบหูลดเสียงที % สามารถป้องกันระดับของเสียงดังสูงสุดถึง 105 เดซิเบล (เอ) ได้อย่างปลอดภัย
2. มีค่าการลดเสียง (Noise Reduction Rating, NRR) เท่ากับ 30 เดซิเบล (เอ) เมือ% ทดสอบ ตามมาตรฐาน ANSI S3.19-1974 และสามารถลดเสียงทีม% ีความถีส% ูง และความถีต% ํ%าได้ดี
3. แถบคาดศีรษะกว้าง ทำจากฟองนํ"าเคลือบพลาสติกมีความบางและนุ่ม สวมใส่สบาย
4. ก้านของแถบคาดศีรษะทำจากแสตนเลส สตีล ปรับความยาวได้ และยึดกับครอบหูข้างละ 2 จุด ช่วยกระจายแรงกดทีศ% ีรษะ เพม%ิ ความสบายขณะสวมใส่ และทนทาน
5. ครอบหูออกแบบให้เป็นสองชัน" (Patented Twin-Cup® design) เพือ% ป้องกันเสียงดังมากทีเ% กิด จากการสัน% พ้อง (Resonance) ภายในครอบหู สามารถป้องกันเสียงทีม% ีความถีส% ูงและตํ%าได้ดีเป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของ ระบบการได้ยิน ใช้ครอบหูทัง" สองข้าง เพือ% ลด
6. แผ่นรองฝาครอบหูบรรจุสารลักษณะนุ่มพิเศษ อันเป็นลิขสิทธิเTฉพาะ ช่วยเพม%ิ ความกระชับ และลดแรงกดรอบใบหู
7. สามารถใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมสิ%งทอ, อุตสาหกรรมยานยนต์, งานตัด หญ้า และอืน% ๆ
8. ผู้จำหน่ายต้องฝึกอบรมให้ผู้สวมใส่ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ระดับเสียงจากภายนอกที%ดังเกินมาตรฐานให้ อยู่ในระดับทีป% ลอดภัย

แพ๊คเกจ1 ต่อ กล่อง